28 tháng 3 2024

Ngày 31 tháng 3 là ngày cuối cùng của ưu đãi nâng cấp gói đã thanh toán

28 tháng 3 2024

Tiếc nuối những cơ hội bị bỏ lỡ... Đó là một cảm giác rất khó chịu, đúng không?

Số lượng cơ hội dưới hình thức cổ phần đang giảm dần trong dự án "Động cơ của Duyunov", trong bối cảnh chúng tôi sắp hoàn thành việc gây quỹ đầu tư.

Ưu đãi tăng gói gói đã thanh toán sẽ hết hạn trong tuần này. Hãy nắm bắt cơ hội này để mua cổ phần với mức chiết khấu có lợi nhất cho bạn!

• Hãy đến văn phòng hành chính ngay bây giờ.
• Chọn gói đã thanh toán mà bạn muốn tăng.
• Chọn mệnh giá mà bạn muốn tăng gói của mình.
• Nạp số tiền cần thiết.

Ngày 31 tháng 3 là cơ hội cuối cùng của bạn. Hãy nhanh tay lên!

ĐI NÀO!

Đọc thêm

Khách hàng của bạn muốn có gói Vàng | Nghiên cứu tình huống về trải nghiệm của đối tác

Tôi sẽ giải quyết một nhiệm vụ khó khăn theo cách dễ dàng nhất có thể

27 tháng 5 2024

Kết quả tuần của dự án "Động cơ của Duyunov"

Tìm hiểu về các sự kiện quan trọng

26 tháng 5 2024